GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Dịch vụ Hành chính Bình Dương

THÀNH LẬP MỚI DOANH NGHIỆP

 • Đăng ký doanh nghiệp bao gồm những nội dung gì?

Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14-09-2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định:

Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay đổi hoặc dự kiến thay đổi trong thông tin về đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác theo quy định của Nghị định này.

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì?

Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14-09-2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp cho các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 29 Luật Doanh nghiệp và được ghi trên cơ sở thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không phải là giấy phép kinh doanh.

Để giúp cho Quý khách hàng tháo gỡ được những thắc mắc về việc đăng ký doanh nghiệp và lựa chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất khi khởi nghiệp, Dịch vụ Hành chính Bình Dương _ chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn Luật Doanh nghiệp sẽ giúp các thương nhân lựa chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất với lĩnh vực và quy mô kinh doanh của mình.

Việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp trước khi bắt đầu công việc kinh doanh là rất quan trọng, nó có ảnh hưởng không nhỏ tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do vậy, đòi hỏi Quý khách hàng khi bắt đầu khởi nghiệp phải nghiên cứu, lựa chọn một môi hình doanh nghiệp sao cho phù hợp với lĩnh vực, quy mô kinh doanh của mình.

Dịch vụ tư vấn của Dịch vụ Hành chính Bình Dương trong tư vấn thành lập doanh nghiệp bao gồm:

 1. Tư vấn trước thành lập doanh nghiệp:

–     Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp;

–     Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;

–     Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong doanh nghiệp;

–    Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của doanh nghiệp;

–    Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

–    Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

–    Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

 1. Tiến hành các thủ tục thành lập doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:

–     Tư vấn, soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh;

–     Tiến hành các thủ tục thành lập doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

 1. Cam kết của Dịch vụ Hành Chính Bình Dương sau thành lập doanh nghiệp:

–    Tư vấn hoàn thiện hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp sau khi thành lập doanh nghiệp;

–    Tư vấn cho doanh nghiệp cần phải tiến hành các thủ tục pháp lý gì sau khi thành lập doanh nghiệp;

–    Cung cấp văn bản pháp luật trong lĩnh vực hoạt động cho các doanh nghiệp sau thành lập.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động doanh nghiệp thường xuyên có nhu cầu thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, đối với mỗi mục cần thực hiện thay đổi doanh nghiệp cần lưu ý các quy định của pháp luật để việc thực hiện thay đổi đăng ký đúng các quy định của pháp luật cũng như tránh được các rủi ro pháp lý phát sinh liên quan. Cụ thể:

THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

 • Tư vấn thay đổi tên công ty;
 • Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
 • Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh;
 • Tư vấn thay đổi vốn điều lệ;
 • Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Tư vấn thay đổi thành viên, cổ đông của công ty;
 • Tư vấn thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty;

TƯ VẤN CHIA TÁCH CÔNG TY

 1. Điều kiện về Chia / tách Công ty quy định của Pháp luật và Điều lệ Cty;

– Về thẩm quyền ra Quyết định Chia/tách Công ty;

– Thủ tục và phương thức phân chia tài sản Công ty;

– Quyền của Người lao động theo quy định của Pháp luật Lao động;

– Quyền lợi và Nghĩa vụ của Công ty bị chia / tách và Công ty mới;

– Quá trình thực hiện và phương thức thực hiện chia / tách Công ty;

– Xây dựng quy chế điều hành cho Công ty chia / tách và Công ty mới;

– Tư vấn các nội dung khác có liên quan

 1. Soạn thảo và Hoàn thiện Hồ sơ chia/ tách Công ty:

– Quyết định và biên bản họp về việc chia / tách Công ty; Giấy đề nghị đăng ký Doanh nghiệp; Dự thảo Điều lệ Công ty; Danh sách Cổ đông / thành viên Công ty; Các giấy tờ khác có liên quan;

 1.  Đại diện thực hiện các thủ tục:

– Tiến hành nộp và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thuế tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ;

– Làm dấu và nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho Doanh nghiệp;

DỊCH VỤ HỢP NHẤT CÔNG TY

 1. Tư vấn các quy định của pháp luật về hợp nhất công ty:

Các nội dung chúng tôi tư vấn:

– Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung hợp nhất công ty; Tư vấn chuẩn bị hợp đồng hợp nhất và thông qua các nội dung hợp nhất;

– Tư vấn thủ tục và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện hợp nhất; xây dựng Điều lệ công ty hợp nhất; thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty hợp nhất;

– Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

 1. Hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty:

– Biên bản, quyết định của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc hợp nhất; Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; Danh sách thành viên/cổ đông; Điều lệ công ty;

– Bản sao hợp lệ Giấy CN đăng ký doanh nghiệp của các Cty bị hợp nhất;

– Các tài liệu cần thiết khác.

 1. Đại diện thực hiện các thủ tục:

– Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thuế tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đại diện của DN cùng nhân viên tư vấn pháp luật, Dịch vụ Hành chính Bình Dương ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp);

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;

– Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty (người đại diện của DN cùng nhân viên Công ty tư vấn luật, Dịch vụ Hành chính Bình Dương để ký nhận Dấu).

TƯ VẤN SÁT NHẬP CÔNG TY

 1. Tư vấn các quy định của pháp luật về sáp nhập Doanh nghiệp:

– Thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung sáp nhập doanh nghiệp;

– Hợp đồng sáp nhập và thông qua các nội dung sáp nhập;

– Thủ tục và điều kiện sáp nhập; Phương án sử dụng lao động;

– Thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty nhận sáp nhập;

– Thời hạn thực hiện sáp nhập; Xây dựng Điều lệ công ty nhận sáp nhập….;

     2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập Doanh nghiệp:

– Biên bản, Quyết định của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc sáp nhập;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập;

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; Danh sách thành viên/cổ đông; Điều lệ công ty…

     3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

– Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp;

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thuế tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty.

DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY

 1. Tư vấn hành lang pháp lý trước khi giải thể doanh nghiệp:
 •  Tư vấn các trường hợp Giải thể doanh nghiệp.
 • Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty về việc Giải thể doanh nghiệp.
 • Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể.
 • Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động.
 • Tư vấn thủ tục đăng báo giải thể.
 • Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp.
 1. Dịch vụ Hành chính Bình Dương đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục
 •  Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Việt Luật tiến hành soạn hồ sơ Giải thể doanh nghiệp cho khách hàng.
 • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
 • Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ xin Giải thể doanh nghiệp cho khách hàng.
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.
 • Thực hiện thủ tục trả dấu pháp nhân.
 • Nhận kết quả là Giấy chứng nhận Giải thể doanh nghiệp tại sở KH-ĐT.

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ? Hãy để Dịch vụ Hành chính Bình Dương chúng tôi tư vấn cho bạn! Hotline 24/7 : 1900 01 03

2017 © Trí Việt Luật - All rights reserved. Design by Lâm Minh Long